top of page

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği (İSG); işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan sağlık ve güvenlik kavramları ise uluslararası organizasyonlar tarafından şu şekilde tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yapmış olduğu tanıma göre sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifade ile bir bireyin sağlıklı olması demek sadece fiziki olarak değil; hem ruhsal hem de sosyal açılardan da tam bir iyilik hali demektir. Güvenlik kavramı ölüm, meslek hastalığı, yaralanma, ekipman kaybı ve çevre tahribatına neden olabilecek risklerin an aza indirildiği durumlar olarak ifade edilir.

Marangozluk işleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu nedir?

 Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun çıkarılış amacı; işverenler ile herhangi bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlemektir.

bottom of page