top of page

Birinci Basamak Çalışanlarının Bilmesi gereken kanunlar

Dökümanın tamamını ayrıntılı olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.


IZLEME_VE_DEGERLENDIRME_EGITIM_REHBERI_K
.
Download • 4.52MBKanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler

1. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

2. 703 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Bu KHK’nin adı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle bu şekilde değiştirilmiştir.)

3. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

4. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

5. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

6. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu

7. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

8. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu

9. 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu

10. 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun

11. 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun

12. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

13. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

14. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

15. 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun

16. 5368 sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun

17. 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun

18. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

19. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun

20. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

22. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 23. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

24. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

25. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun


Tüzükler


1. Uluslararası Sağlık Tüzüğü

2. Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük

3. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

4. Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname

5. Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname

6. Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük


Yönetmelikler


1. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

2. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği

3. Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği

4. Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

6. 507 Sayılı Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

7. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

8. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

9. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

10. Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

11. Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

12. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

14. Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

15. Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği

16. Kaplıcalar Yönetmeliği

17. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

18. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

19. Hasta Hakları Yönetmeliği

20. Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

21. Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik

22. Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik 23. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

24. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

25. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26. Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği

27. Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 28. Evlendirme Yönetmeliği

29. Geçici Koruma Yönetmeliği

30. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31. Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği

32. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

33. Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

34. Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

35. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

36. Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

37. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik


Tebliğler


1. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ

2. Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ