top of page

Birinci Basamak Çalışanlarının Bilmesi gereken kanunlar

Dökümanın tamamını ayrıntılı olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.


IZLEME_VE_DEGERLENDIRME_EGITIM_REHBERI_K
.
dosyasını indir • 4.52MBKanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler

1. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

2. 703 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Bu KHK’nin adı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle bu şekilde değiştirilmiştir.)

3. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

4. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

5. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

6. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu

7. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

8. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu

9. 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu

10. 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun

11. 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun

12. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

13. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

14. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

15. 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun

16. 5368 sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun

17. 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun

18. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

19. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun

20. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

22. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 23. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

24. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

25. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun


Tüzükler


1. Uluslararası Sağlık Tüzüğü

2. Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük

3. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

4. Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname

5. Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname

6. Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük


Yönetmelikler


1. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

2. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği

3. Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği

4. Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

6. 507 Sayılı Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

7. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

8. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

9. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

10. Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği

11. Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

12. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

14. Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

15. Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliği

16. Kaplıcalar Yönetmeliği

17. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

18. Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

19. Hasta Hakları Yönetmeliği

20. Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

21. Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik

22. Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik 23. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

24. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

25. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26. Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği

27. Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 28. Evlendirme Yönetmeliği

29. Geçici Koruma Yönetmeliği

30. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31. Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği

32. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

33. Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

34. Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

35. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

36. Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

37. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik


Tebliğler


1. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ

2. Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

3. Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ

4. Ulusal Tüberküloz Tanı Laboratuvarları Ağı Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

5. Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği

6. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

7. Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ


Yönergeler


1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge

2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

3. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi

4. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge

5. Toplum Sağlığı Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Uygulamaları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

6. Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge


Genelgeler


1. Ölüm Bildirim Sistemi(ÖBS) Genelgesi

2. Anne Ölümleri Hakkında Genelge

3. Sağlık Evleri Hakkında Genelge

4. Anne Ölümleri Veri Sistemi Genelgesi

5. Bebek Ölümleri İzleme Sistemi Genelgesi

6. Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi Genelgesi

7. Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi Genelgesi

8. Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

9. Çocuk İzlem Merkezleri Başbakanlık Genelgesi

10. Ruhsal Hastalığı Olan Kişilerin Muayene ve Sevkleri ile ilgili Genelge

11. Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) Hakkında Genelge

12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Şeker ve Tuz Kullanımı ile İlgili Genelge

13. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Genelgesi

14. Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uygulanacak Hijyen Kuralları Genelgesi

15. Mesai Saatleri Haricinde İşyeri Hekimliği Genelgesi

16. Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Başbakanlık Genelgesi

17. Aile Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri Genelgesi

18. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2016/07 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Hakkında Genelge

19. Sağlık Bakanlığının Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası 2010/ 73-80 sayılı genelgesi 20. TİTCK’nın Kırmızı ve Yeşil Reçete hakkındaki 2016/3 Genelgesi

21. TİTCK’nın Kırmızı ve Yeşil Reçetelerin Elektronik Ortamda Yazılması hakkındaki 2017/1 Genelgesi

22. Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi Genelgesi (2018/22)

23. Sıtma Hastalığı ile Mücadele Hizmetlerinin Yürütülmesi Genelgesi (2016/2)

24. Kuduzla Mücadele ve Profilaksi Uygulamaları Genelgesi (2019/4)

25. Mobil Sağlık Hizmetleri Genelgesi (2018/24)


Genel Yazılar


1. THSK Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri hakkında 21.07.2017 tarih ve E.01-1828 sayılı yazı

2. THSK 29.05.2014 tarih ve 2014.5679.37694 sayılı Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

3. THSK 30.04.2013 tarih ve 46119 sayılı ASM’de Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi, ASM ve AHB İzleme ve Değerlendirme Formları konulu yazı

4. Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu (Dış Tabela)

5. S.B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2012 tarih ve 1363 sayılı Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin Kaşelerine İlişkin Usul ve Esaslar

6. THSK Bina Bakım Onarımı hakkında 04.05.2012 tarihli ve 5487 sayılı yazı

7. THSK 15.04.2015 tarihli ve 768 sayılı Aspiratör Cihazı konulu yazı

8. THSK 27.05.2013 tarihli 55489 sayılı Defibrilatör konulu yazı

9. THSK 15.03.2016 tarihli ve E.211 sayılı Yönetim Karar Defteri konulu yazı

10. Sağlık Bakanlığı 30.01.2012 tarih ve 2592 sayılı Denetim Formları konulu yazı

11. THSK 13.06.2014 tarihli ve 2014.569.40965 sayılı Denetimler Hak. Genel yazı

12. THSK 27.01.2014 tarihli ve 2014.5679.6899/900 sayılı Mesai Denetimi konulu yazı

140 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Commenting has been turned off.
bottom of page